Our Team

Photo of Ashlei Mikitaroff

Ashlei Mikitaroff, REALTOR

photo of Carmen Mirabel

Carmen Mirabel, REALTOR

photo of Chelsea Klotz

Chelsea Klotz, REALTOR

photo of David Brookins

David Brookins, REALTOR

photo of Jason Davids

Jason Davids, REALTOR

generic profile photo

Jeffrey Robinson, Jr., REALTOR

generic profile photo

John Lopresti, REALTOR

photo of John Mikitaroff

John Mikitaroff, REALTOR

photo of Victor Dotres

Victor Dotres, REALTOR